Condicions general de contractació

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la compra online de productes a través del lloc web www.lacupula.cat propietat de La Cúpula de Cristal, SL (d’ara endavant el proveïdor). L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
 2. Que és una persona amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.lacupula.cat del venedor.

El venedor es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS

D’una banda, el proveïdor dels béns contractats per l’usuari és de La Cúpula de Cristal, SL amb domicili social a Sant Fost de Campsentelles – 08105  (Espanya), avinguda Prat de la Riba, 4 i C.I.F. B60339025, i amb telèfon d’atenció al client 680241423 i amb correu electrònic hola@lacupula.cat.

L’usuari, que es pot registrar en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya o donar les seves dades personals per realitzar la comanda, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al venedor.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el venedor i l’usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació online la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en l’idioma català. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.

L’usuari per a poder accedir als serveis oferts pel venedor, haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits al lloc web mitjançant el formulari per efectuar la compra.

Una vegada ha estat omplert el qüestionari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Elecció del producte o productes a adquirir i la quantitat d’aquests.
 2. Indicar el lloc, data i horaris de lliurament.
 3. Apareixerà la confirmació de les dades de la comanda, producte, quantitat, lloc de lliurament i preu.
 4. Validació de la comanda per part de l’usuari.
 5. Accés a la pàgina de pagament i formalització del pagament que pot estar subjecte a comissions.
 6. Confirmació de la comanda en la pròpia web i les seves condicions, indicant número de referència i amb possibilitat d’impressió (aquesta confirmació no té caràcter definitiu, indicant únicament el seguiment correcte del procés).
 7. L’usuari rebrà un correu electrònic com a confirmació definitiva de la comanda (en cas de no rebre aquest correu electrònic la comanda no ha estat cursat).

En tot cas la plataforma de contractació del venedor informarà l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte contractat.

 

PAGAMENT

Formes de pagament:

 1. Pagament en efectiu amb una comissió de 1€ sobre el preu de comanda.
 2. *PayPal amb comissió del 4% sobre preu de la comanda.
 3. Targeta bancària a través de *Redsys del Banc Sabadell
 4. BIZUM a través de la plataforma de pagament del Banc de Sabadell.
 

LLIURAMENT DE COMANDES

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili designat i dins del horari escollit lliurement per l’usuari.  De tal forma, el venedor no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falsos, inexactes o incomplets o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) però no altres impostos que poguessin ser aplicables i en tot cas s’expressaran en la moneda Euro (€). L’import mínim de compra per tal de poder realitzar la comanda serà de 15€.  Les despeses d’enviament seran gratuïtes. 

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en el lloc web i aplicats de manera automàtica pel procés de contractació en l’última fase d’aquest. El client assumeix que en tot cas que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris si bé no de manera individualitzada.

Tot pagament realitzat al venedor comportarà l’emissió d’un tiquet a nom de l’usuari registrat. Aquest tiquet serà automàticament remesa a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari, així com enviada al costat del producte adquirit.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients del venedor que és (+34) 680 241 423 o via correu electrònic a l’adreça d’e-mail hola@lacupula.cat. En tot cas haurà d’indicar-se el número de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

DRET DE DESISTIMENT

L’usuari podrà disposar, en el moment de la recepció de la comanda, la devolució del mateix per causes de defectes de fabricació, producte erroni o danys per transport.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei 15/99 *LOPD, l’informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de La Cúpula de Cristal, SL mentre no se sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d’aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a La Cúpula de Cristal, SL. 

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a La Cúpula de Cristal, SL amb domicili social a Sant Fost de Campsentelles – 08105  (Espanya), avinguda Prat de la Riba, 4 i C.I.F. B60339025, i amb telèfon d’atenció al client 680241423 i amb correu electrònic hola@lacupula.cat.

Les respostes marcades amb * en el formulari d’inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o
interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui
expressament establert. El venedor i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol
controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis
objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de Barcelona i renuncien
expressament a qualsevol altre fur fins i tot en el  cas que l’usuari tingui el seu domicili fora
d’Espanyas